Prosta Spółka Akcyjna Elastyczność procesu emisji akcji:


Prosta Spółka Akcyjna Elastyczność procesu emisji akcji: i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowomodny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia przy wykorzystaniu istniejących dotychczas w prawie polskim typów spółek handlowych. PSA stanowi alternatywę szczególnie dla spółki z o.o. jako podstawowej formy prawnej prowadzenia działalności na średnią skalę przez zamknięty krąg inwestorów. Impulsem na rzecz wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawa uprzedni postulaty zgłaszane przez środowisko spółek sektora nowych technologii. PSA może być wykorzystana dla realizacji dowolnych celów gospodarczych, w tym jako spółka start-up, wehikuł przedsięwzięć typu joint venture, spółka zależna lub spółka dominująca w strukturach holdingowych, spółka SPV. Cel artykułu o spólkach prostych akcyjnych W ramach artykułu o spólkach prostych akcyjnych zostaną omówione pożyteczne zalety PSA względem dotychczasowych form jak założyć prostą spółkę akcyjną prawnych spółek kapitałowych w trzech podstawowych wymiarach nowego ustroju majątkowego spółki: daje on znacznie większą niż jak dotąd swobodę wnoszenia wkładów i dokonywania wypłat z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy; nowego modelu uprawnień wspólników i akcji: pozwala on swobodnie konstruować przywileje akcyjne i indywidualne, zaś akcje są zdematerializowane i ujawniane w rejestrze akcjonariuszy również nowych rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego: umożliwiają one mianowanie w spółce rady dyrektorów, a także zapewniają stabilne pełnienie funkcji przez zarządzających (nowe reguły obliczania kadencji i mandatu, dewiza biznesowej oceny sytuacji i in.). Zostanie zarówno poruszone zagadnienie przekształceń z udziałem PSA, w szczególności wariant przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w PSA. Dowiesz się : Na jakich zasadach wkładem do PSA mogą być praca i usługi? Jakie są zalety i specyfika akcji bez wartości nominalnej? Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany poprzez nich kapitał? Jak można ukształtować przywileje akcyjne i indywidualne w PSA? Jakie są zalety dematerializacji akcji PSA? Jak dochodzi do zbycia i obciążenie akcji PSA? Jakie prezentuje się porządek korporacyjny w PSA? Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów? Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów między akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? Jakie są zalety uproszczonej likwidacji PSA? Jak przekształcić istniejącą spółkę handlową w PSA? Prosta Spółka Akcyjna Możliwość wnoszenia pracy i usług jako wkładów do PSA. Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA. Swoboda ustalania relacji pomiędzy wkładami a uprawnieniami członkowskimi. Zalety konstrukcji kapitału akcyjnego i akcji beznominałowych. Zasady dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy PSA: test bilansowy i test wypłacalności. Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Instrumenty ochrony wierzycieli PSA. Akcje i prawa wspólników PSA:. Swoboda kształtowania przywilejów akcyjnych i indywidualnych. Akcje uprzywilejowane w szczególności akcje założycielskie. Forma akcji: zalety dematerializacji akcji . Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Rejestr akcji w technologii block-chain. Obrót akcjami: liberalizacja wymogów formalnych. Typowe klauzule umowne ograniczające zbywalność akcji. Elastyczność procesu emisji akcji:. Zwykła emisja akcji. Upoważnienie zarządu do emisji akcji. Warunkowa emitowanie akcji. Prostota procesów umarzania akcji i nabywania akcji własnych. Nowatorskie instrumenty rozstrzygania sporów między akcjonariuszami:. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki. Powództwo o zapobieżenie akcjonariusza. Powództwo o rozwiązanie spółki. Ład korporacyjny PSA . Relacja pomiędzy akcjonariuszami a zarządcami podporządkowanie zarządców ograniczeniom wynikającym z uchwał akcjonariuszy. Wspólne regulacje dla modelu dualistycznego i monistycznego:. Podstawowe obowiązki członków organów. Zasady obliczania mandatu i kadencji. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obowiązek zachowania poufności. Wewnętrzna zrzeszenie organu i podejmowania uchwał. Model dualistyczny w PSA:. Zarząd – kompetencje i reguły funkcjonowania. (Fakultatywna) rada nadzorcza – kompetencje i reguły funkcjonowania. Model monistyczny:. Rada dyrektorów – kompetencje i zasady funkcjonowania. Zasada kolegialności i poselstwo kompetencji. Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Komitety rady. Odpowiedzialność członków organów. Zasada biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Walne zgromadzenie PSA:. Kompetencje walnego zgromadzenia. Zasady zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia. Zasady głosowania i podejmowania uchwał. Zaskarżanie uchwał. Rozwiązanie likwidacja i przekształcenia PSA:. Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA. Prosta Spółka Akcyjna Procedura uproszczonej likwidacji PSA. Prosta Spółka Akcyjna Przekształcenie PSA

Tagi dla artykułu

jak założyć prostą spółkę akcyjną

Komentarze: 2


noavatar.png
Ludwina Adalbercie 2020-05-16

Łał! Może to być jeden z najbardziej użytecznych blogów, jaki kiedykolwiek, na ten temat. Właściwie to świetnie. Jestem też specjalistą w tym temacie, dlatego potrafię zrozumieć Twój wysiłek.

noavatar.png
Piotr Tarkowski radca prawny 2020-05-28

Dziękujemy za wymianę doskonałych informacji. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat.